nenostop.serwis

Temat: Protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu
...nie spełnia wymogów, by w nim prowadzić działalność typowo hotelową. Można go jednak zarejestrować jako schronisko lub schronisko młodzieżowe. 2. By wystąpić z wnioskiem do Marszałka Województwa do Departamentu Kultury Fizycznej i Turystyki konieczne jest uzupełnienie wymaganych dokumentów, do których należą: dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań budowlanych, przeciwpożarowych i sanitarnych, zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON przedsiębiorcy, odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowód wniesienia opłaty za dokonanie oceny spełnienia przez obiekt wymagań (Rozp. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie §5.3.). 3. Szkoła jest w trakcie zbierania wyżej wymienionych dokumentów. Ma za sobą sprawdzenie...
Źródło: bip.starostwo.krotoszyn.pl/viewtopic.php?t=2277Temat: Jedno okienko?!
Brak informacji jest stałą cechą polskiej biurokracji - to "petent ma sobie znaleźć". Mój księgowy twierdzi, że niestety do WUS trzeba się udać. Powiedz księgowemu że był w błędzie gdyż otrzymałem z GUSu zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON potwierdzającym moje przypuszczenia. Jak dla mnie zasada jednego okienka sprawdziła się. Zaoszczędziłem czas w ZUSie, Skarbówce i GUSie. Trwało to ok 16 dni
Źródło: babice.fora.pl/a/a,1321.html


Temat: Kolektura Lotto - jak otworzyć?
...kolektury ze Spółką Totalizator Sportowy, wymaga uprzednio złożenia następujących dokumentów: - kserokopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej rozszerzonego o nr PKD 46.18.Z; - zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami; - zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne; - zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON; - decyzja w sprawie nadania NIP; - zaświadczenie o niekaralności oferenta oraz osób obsługujących terminal; - zabezpieczenie finansowe poświadczone odpowiednim dokumentem; - tytuł prawny do lokalu, w którym będzie usytuowana kolektura (akt notarialny, umowa najmu, dzierżawy); - zgoda właściciela budynku/administratora na montaż anteny radiowej; - numer konta bankowego;...
Źródło: forumbiznesu.eu/viewtopic.php?t=504


Temat: zakładanie własnej firmy- wykład
...przedsiębiorca ma miejsce zamieszkania. Niezależnie od możliwości złożenia wniosku o REGON w urzędach gmin – wniosek ten można złożyć osobiście w urzędzie statystycznym lub jego oddziale właściwym dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy lub wysłać pocztą. Osobiste złożenie wniosku w urzędzie statystycznym może okazać się „czasowo” bardziej opłacalne, gdyż urzędy często wydają zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON “od ręki”. Natomiast złożenie wniosku o REGON za pośrednictwem urzędu gminy wydłuża nieco tą procedurę, gdyż wydanie ww. zaświadczenia w oparciu o wniosek przesłany przez urząd gminy musi nastąpić w ciągu 7 dni od daty otrzymania wniosku z urzędu gminy. Zaświadczenie o
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=7174


Temat: urlop zdrowotny
Zdecydowanie to jest to !! DZIęKUJę !! ZAŁĄCZNIK nr 2 pieczęć zakładu opieki zdrowotnej lub lekarza prywatnie praktykującego, przeprowadzającego badanie profilaktyczne ( numer identyfikacyjny REGON) ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE W wyniku badania lekarskiego i oceny narażeń występujących na stanowisku pracy, stosownie do przepisów art. 43 pkt 2 oraz art. 229 § 4 Kodeksu pracy, orzeka się, że: Pan(i) ........................................................ (imię i nazwisko) urodzony(a) dnia ........... miesiąca .......... roku ......... zamieszkały(a) w...
Źródło: 45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=1692


Temat: Szybka kasa na allegro ;)
Przy większych obrotach pewnie się US zainteresuje i będzie trzeba albo zarejestrować działalność i płacić podatki, albo zwinąć biznes. Działalność przecież już dawno została zarejestrowana Strona użytkownika EKOSOFTIS Jesteśmy legalnie działającą firmą, zarejestrowaną pod numerem identyfikacyjnym REGON 241147446, NIP: 629-193-81-21 Sprzedawca rzetelnie podaje numer firmowego rachunku bankowego, oświadcza, że wystawia F-VAT. Wszystko jest w najlepszym porządku. Ten post był edytowany przez s.liponoga dnia: 28 Wrzesień 2009 - 13:07
Źródło: forum.pclab.pl/index.php?showtopic=516410


Temat: Wniosek o wydanie koncesji
...b?d?cego osob? fizyczn?, wspólników spó?ki cywilnej, jawnej lub komandytowej, cz?onków zarz?du, prokurentów i pe?nomocników. W?a?ciwym dla województwa mazowieckiego jest Punkt Informacyjny w Radomiu przy S?dzie Okr?gowym, ul. Pi?sudskiego 10. 4. dokument stwierdzaj?cy tytu? prawny do lokalu b?d?cego siedzib? przedsi?biorcy i miejscem wykonywania dzia?alno?ci gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia, 5. za?wiadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON, wydane przez w?a?ciwy urz?d statystyczny albo urz?­dowo po?wiadczon? kopi?, 6. za?wiadczenie w?a?ciwego urz?du skarbowego stwierdzaj?ce, i? przedsi?biorca nie zalega z wp?atami nale?­no?ci bud?etowych. W przypadku przedsi?biorcy innego ni? osoba fizyczna nale?y dodatkowo do??czy?: 7. umow? (statut) spó?ki, akt za?o?ycielski lub inny przewidziany przepisami prawa dokument dotycz?cy...
Źródło: guardia.pl/forum/viewtopic.php?t=138


Temat: Glukometr Glucosense
...one wyodrębnione w jego strukturze, zawierający jeden lub dwa człony rozdzielone znakiem "-": a) człon pierwszy stanowi 9 pierwszych znaków części I resortowego kodu identyfikacyjnego, o którym mowa w art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm.3)); jeżeli kod nie został nadany lub obowiązek nadania kodu nie dotyczy tego podmiotu, wykorzystuje się 9 pierwszych cyfr jego numeru identyfikacyjnego REGON, b) człon drugi stanowi część VII resortowego kodu identyfikacyjnego; jeżeli kod nie został nadany lub obowiązek nadania kodu nie dotyczy tego podmiotu, zamiast tej części kodu mogą być podane inne, uzgodnione z Funduszem, trzy cyfry. 2. Jeżeli recepta jest wystawiana w warunkach innych niż określone w ust. 1, dane dotyczące upoważnionego podmiotu obejmują: 1) imię i nazwisko osoby, która...
Źródło: forum.mojacukrzyca.org/viewtopic.php?t=5757


Temat: Stowarzyszenie jest zarejestrowane!!!
Dziękuję Wam za miłe słowa To jeszcze dodam, że mamy już też od wczoraj REGON: "Zaświadcza się, że na podstawie złożonego wniosku, osoba prawna o nazwie: Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej i siedzibie (...) otrzymała numer identyfikacyjny REGON: 140870698 (...)" Coraz bliżej już do zakonczenia drogi przez mękę z urzędami...
Źródło: forum.celiakia.pl/viewtopic.php?t=1768


Temat: Prawne formy prowadzenia działalności gospodarczej.
...nadzwyczajnych i niezawinionych okoliczności zaprzestał płacenia długów, ma prawo do postępowania układowego z wierzycielami; co do zasady - na równi z innymi przedsiębiorcami - ma również prawo do ogłoszenia upadłości). Aby podjąć działalność należy: • uzyskać wpis do ewidencji działalności gospodarczej do KRS • wystąpić do wojewódzkiego (powiatowego) urzędu statystycznego o nadanie numeru identyfikacyjnego REGON ( Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotu Gospodarki Narodowej ; numer jest wydawany na podstawie formularza RG-1 ) • otworzyć rachunek bankowy (za którego pośrednictwem przedsiębiorca będzie musiał dokonywać lub przyjmować płatności, gdy stroną transakcji będzie inny przedsiębiorca) • zgłosić rozpoczęcie działalności gospodarczej do urzędu skarbowego właściwego dla celów...
Źródło: stosunkiath.fora.pl/a/a,119.html


Temat: Wspólnoty mieszkaniowe - samotna walka z patologiami
...bankowego 7) zawartymi umowami m.in. na dostawę mediów do budynku, 8) fakturami 9) z ratami związanymi ze spłatą zaciągniętego kredytu, 10) sprawozdaniami finansowymi 11) zeznaniami podatkowymi itp. to otrzymamy określony komplet dokumentów. Tylko kogo będzie to komplet dokumentów? MiG Gryfina, GTBS czy WM, a może wszystkich 3 podmiotów po trochę? To, że budynek przy ulicy Krasińskiego 85-95 stanowi własność dużej WM o numerze identyfikacyjnym REGON 811824450 to jestem pewna 100%. Ale nie wiem na100% kto jest i od kiedy jej członkiem? [ Dodano: Sro Mar 18, 2009 06:59 ]
Źródło: gryfino.info/viewtopic.php?t=4212


Temat:
...województw; 2) Komendanta Głównego Policji, gdy trasa pilotażu policyjnego przebiega przez więcej niż dwa województwa. 2. Zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje w formie pisemnej organizator transportu w terminie nie krótszym niż 7 dni przed planowanym rozpoczęciem przejazdu pojazdu nienormatywnego. 3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać: 1) nazwę, adres, numer telefonu (telefaksu), statystyczny numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP; 2) liczbę pojazdów, które będą pilotowane; 3) długość każdego pojazdu nienormatywnego, jego szerokość, wysokość i rzeczywistą masę całkowitą; 4) rodzaj przewożonych ładunków; 5) numery rejestracyjne pojazdów nienormatywnych; 6) numer telefonu kontaktowego osoby prowadzącej transport; 7) kopię lub odpis zezwolenia na...
Źródło: ziomkitrucks.fora.pl/a/a,991.html


Temat: uruchomienie firmy
...jeden rachunek bieżący w dowolnym banku oraz może otworzyć inne rachunki bankowe, np. lokat. Rachunki bieżące otwiera się na podstawie umowy zawartej z bankiem i złożenia karty wzorów podpisów osób upoważnionych do dysponowania posiadanymi środkami pieniężnymi na tym rachunku. Każde nowo powstające przedsiębiorstwo otrzymuje swój statystyczny numer (kod) identyfikacyjny w systemie REGON (rejestr jednostek gospodarki narodowej). Numer identyfikacyjny REGON jest 9-cyfrowy. Pozwala zidentyfikować każde przedsiębiorstwo i powinien być przez nie wykorzystywany we wszystkich kontaktach zewnętrznych. W szczególności należy go umieszczać na formularzach sprawozdawczych, wnioskach, zamówieniach, fakturach, a także na blankietach firmowych.
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=2234


Temat: www.przyjaznepanstwo.pl
...wojewódzkich policji zawiera następujące informacje: 1) numer ewidencyjny broni palnej pozbawionej cech użytkowych; 2) rodzaj, typ, model, kaliber oraz indywidualne oznaczenie identyfikacyjne broni palnej; 3) dane identyfikacyjne właściciela broni palnej, który zdecydował o pozbawieniu jej cech użytkowych: a) w przypadku osób fizycznych - imię i nazwisko, numer PESEL i adres zamieszkania, b) w przypadku osób prawnych - nazwę firmy, numer identyfikacyjny REGON i adres siedziby; 4) datę potwierdzenia pozbawienia cech użytkowych broni palnej i naniesienia na jej istotne elementy wymaganych oznaczeń; 5) nazwę,
Źródło: 212.122.221.133/viewtopic.php?t=40214


Temat: Rejestracja firmy osoby fizycznej
...przy składaniu zgłoszenia identyfikacyjnego/aktualizacyjnego za pośrednictwem urzędu gminy/miasta nie zostały podane wszystkie dane wymagane tym zgłoszeniem, to należy dokonać zgłoszenia aktualizacyjnego do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. W zgłoszeniu aktualizacyjnym należy podać w szczególności wykaz rachunków bankowych i numer REGON wraz z uwierzytelnioną lub urzędowo poświadczoną kopią zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON. FORMY OPODATKOWANIA O tytule prawa co do możliwości wyboru najkorzystniejszej formy opodatkowania, decyduje charakter działalności, jaką zamierza się prowadzić. Podatek dochodowy można płacić w formie karty podatkowej, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (w przypadku, kiedy obowiązujące przepisy uprawniają do skorzystania z tych form płacenia) lub na tzw. zasadach ogólnych....
Źródło: forumbiznesu.eu/viewtopic.php?t=36


Temat: Wspólnoty mieszkaniowe - samotna walka z patologiami
...forma własności. Jej powstanie reguluje ustawa o własności lokali ze zmianami. Jeżeli w budynku przy ulicy Krasińskiego 85-95 znajdują się lokale osób prywatnych i jednej osoby publicznej (MiG Gryfina) to ma Pan własnością publiczno - prywatną w której przedmiotem usługi jest nieruchomość wspólna, a nie 66 lokali (mieszkalnych i użytkowych). Wchodząc do bazy danych Głównego Urzędu Statystycznego i wklepując otrzymany przez WM numer identyfikacyjny REGON otrzymuje Pan informacje jakimi dysponują organy państwa [ Dodano: Pon Kwi 27, 2009 11:05 ]
Źródło: gryfino.info/viewtopic.php?t=4212


Temat: Środki na podjęcie działalności gospodarczej z UP
...gospodarczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej musi zawierać zobowiązanie bezrobotnego do dokonania następujących czynności: 1. Złożenia w kancelarii Urzędu kopii dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem (oraz okazania ich oryginałów do wglądu) potwierdzających rozpoczęcie działalności gospodarczej (Zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, Zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON, Zgłoszenia identyfikacyjnego osoby fizycznej prowadzącej samodzielnie działalność gospodarczą – NIP 1 lub PIT 16) lub potwierdzających założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej (wypis z KRS) w terminie do 45. dni od daty podpisania umowy. 2. Wykorzystania przyznanej kwoty zgodnie z celem, na jaki została udzielona. Zakupów wynikających z zawartej umowy należy dokonać w do 75....
Źródło: forumbiznesu.eu/viewtopic.php?t=110


Temat: Jedno okienko?!
...magicznej liczby wymagającej stawiennictwa osobistego w WUS, tak że księgowy z tego punktu widzenia miał rację. A poczekam i zobaczę, czy uwzględniono to, że zmniejszyłem ilość EKD poniżej owej granicy i czy przyjdzie pocztą. Tak czy inaczej, mam czas do końca roku. Tak przyszło pocztą. Jedno co mnie zmartwiło to to że przysłali PKD na moją podstawową działalniść a na kolejną poczekam gdyż w tym piśmie jest taki oto zapis [ Zaświadczenia o numerach identyfikacyjnych REGON nadawanych jednostkom lokalnym drukowane są odrębnie.
Źródło: babice.fora.pl/a/a,1321.html


Temat: Zakładanie działalności gospodarczej
...* rodzaj przeważającej działalności wg PKD (Polska Klasyfikacja Działalności) - należy podać rodzaj działalności, a urzędnik wpisze odpowiedni kod. Wraz z wnioskiem RG należy złożyć kopię wpisu do rejestru, zaświadczenie o zaistniałej zmianie lub likwidacji działalności. UWAGA! Należy do Urzędu Statystycznego zgłaszać każdą zmianę. W wyniku wpisu do rejestru podmiot otrzymuje zaświadczenie o nadanym numerze identyfikacyjnym REGON i ma obowiązek posługiwania się tym zaświadczeniem. Ponadto podmioty zobowiązane są do podawania
Źródło: zgredeq.fora.pl/a/a,14.html


Temat: Czas na nowe auto, co poradzicie.. DSG...Nexus...itp
...na terenie RP Dokumnety od wnioskodawcy (strony): 1. Wniosek o zarejestrowanie pojazdu (wzór nr 9), 2. Faktura (rachunek zakupu) w oryginale, 3. Wyciąg ze świadectwa homologacji albo odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji, 4. Karta pojazdu, 5. Dokument określający tożsamość właściciela : - dla osoby fizycznej dowód osobisty, - dla osoby prawnej wyciąg z rejestru sądowego oraz zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON, - potwierdzoną przez Urząd Skarbowy umowę spółki i zaświadczenie o wpisie prowadzonej działalności gospodarczej - pojazd będzie zarejestrowany na rzecz właściciela (właścicieli), upoważnienia dla osoby dokonującej rejestracji oraz do wglądu dowody osobiste współwłaścicieli, 6. W przypadku działania przez przedstawiciela - upoważnienie dla osoby dokonującej rejestracji,...
Źródło: forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=5313


Temat: Wspólnoty mieszkaniowe - samotna walka z patologiami
Chodziło mi o tytuł umowy i pierwszą stronę umowy. Dane GUS: stan danych na dzień: 2009-11-30 Numer identyfikacyjny REGON 811824450 Numer NIP 8581575395 Nazwa WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL.KRASIŃSKIEGO 85-95 W GRYFINIE Adres siedzib: Województwo ZACHODNIOPOMORSKIE Powiat M. SZCZECIN Gmina/Dzielnica lub Delegatura M. SZCZECIN Ulica, miejscowość UL. KSIĘCIA BOGUSŁAWA X 17 lok.3 , SZCZECIN Poczta 70-246 SZCZECIN Pozostałe (udostępnione) dane: Kod i nazwa podstawowej formy prawnej 2 - JEDNOSTKA...
Źródło: gryfino.info/viewtopic.php?t=4212


Temat: Wspólnoty mieszkaniowe - samotna walka z patologiami
...właściciele lokali (wyodrębnionych i niewyodrębnionych) w budynku. Ponieważ WM powstała w budynku od 8 lokali wzwyż decyzją ustawodawcy jest, aby właściciele lokali dokonali powierzenia (art.18) lub wybrania (art.20) Zarządu WM. I tak też się stało. Dnia 20.03.1995 roku na podstawie przepisów przejściowych MiG Gryfino pełnił funkcję jednoosobowo członka WM, a RPGKiM Administratora. A więc GUS wie kto złożył wniosek o nadanie WM numeru identyfikacyjnego REGON, a także kto został notarialnym wykonawcą zarządu nieruchomością wspólną dnia 24.09.1999 roku. Z bazy danych na dzień 31.03.2009r. wynika, że GUS otrzymał wniosek o zmianie osoby Zarządcy- miejsce GTBS zajął Zarządca ze Szczecina. A zatem kto i kiedy poinformował GUS o decyzji właścicieli lokali wyrażonej w podjętej Uchwale Nr. ...z ... ? [ Dodano: Pią Maj 08, 2009 10:35 ]
Źródło: gryfino.info/viewtopic.php?t=4212


Temat: Wspólnoty mieszkaniowe - samotna walka z patologiami
...(pismo nr. ? z dnia ?) w sprawie założenia 2 kont bankowych dla WM przy ulicy Krasińskiego 85-95. 1. Koszty zarządu: 94 1020 4812 0000 0202 0054 5749 1. Fundusz remontowy: 45 1020 4812 0000 0602 0054 5756 Od dnia 15.03.2006 roku członkowie WM miesięczne zaliczki uiszczają na 2 konta bankowe założone w banku PKO BP w Gryfinie. A zatem gdzie dokonują wpłaty najemcy na rzecz MiG Gryfina - właściciela lokali komunalnych - członka WM posiadającej numer identyfikacyjny REGON 811824450?
Źródło: gryfino.info/viewtopic.php?t=4212


Temat: Spółki - opracowanie
...miejscowo urzędzie gminy, która będzie traktowana jako kontynuacja dotychczasowej działalności prowadzonej w spółce. Pamiętać należy, że do dnia 31 grudnia 2001 r. podjęcie działalności gospodarczej przez osoby fizyczne jest dokonywane nadal na podstawie zgłoszenia do ewidencji. 1) Następnym krokiem powinno być złożenie wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej i uzyskanie niepowtarzalnego numeru identyfikacyjnego REGON. Numer ten pozostaje nie zmieniony w czasie istnienia naszej spółki, chyba, że doszłoby do zmiany szczególnej formy prawnej. W celu otrzymania numeru REGON należy udać się do Urzędu Statystycznego (lub jego oddziału). Właściwym będzie urząd w tym województwie, na terenie którego ma siedzibę nasza spółka. Do wniosku należy dołączyć wypis z rejestru. Termin składania wniosku wynosi 14 dni od jego...
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=6969


Temat: samozatrudnienie
...będzie to numer ewidencyjny nadany w Urzędzie Miejskim). Numer REGON będzie Ci potrzebny w kontaktach z urzędem skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Przyda Ci się on także przy zawieraniu umów z kontrahentami i rozliczeniach z nimi. Podmioty mające numer REGON muszą w kontaktach urzędowych i związanych z obrotem gospodarczym posługiwać się zaświadczeniem o wpisie do rejestru podmiotów gospodarki narodowej oraz podawać numer identyfikacyjny REGON w swoich pieczęciach firmowych i drukach urzędowych. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, mają obowiązek wypełnienia i złożenia wniosku o wpis do rejestru podmiotów oraz informowania o zachodzących zmianach w zakresie danych wpisanych w rejestrze (do zgłoszenia zmian wykorzystujesz także formularz RG-1). Wniosek o wpis powinieneś złożyć w ciągu 14 dni od zaistnienia...
Źródło: ferari.fora.pl/a/a,59.html


Temat: jak założyć działalność gospodarczą?
...musiał złożyć w Urzędzie Statystycznym. We wniosku mającym charakter formularza, który otrzymujesz na miejscu, podajesz swoje dane osobowe oraz precyzujesz charakter i przedmiot swojej działalności gospodarczej. Następuje to w ten sposób, że określasz urzędnikowi rodzaj działalności, który ją precyzuje numerem według Polskiej (PKD) i Europejskiej (EKD) Klasyfikacji Działalności. Te wszystkie dane będę zawarte w zaświadczeniu o numerze identyfikacyjnym REGON, który zostanie Ci przyznany po upływie min. 1 tygodnia, max. 2 tygodni. Formalności dokonywane są bez opłat skarbowych. 3) Założyć rachunek bankowy firmy (zgodnie z art. 13 prawa o działalnosci gospodarczej). W tym celu należy posiadać Regon i wyrobioną pieczątkę naszej firmy (pieczątka jest niezbędna przy wypełnianiu dokumentów bankowych). Posiadanie rachunku bankowego wymagane jest przy...
Źródło: maluchy.pl/forum/index.php?showtopic=24414


Temat: Wspólnoty mieszkaniowe - samotna walka z patologiami
Panie Wojtku, zacznijmy od ustalenia daty powstania i funkcjonowania WM w trybie art.6 ustawy o własności lokali w budynku przy ulicy Krasińskiego 85-95. Dzięki Pani Kazimierze każdy właściciel lokalu może wprowadzić numer identyfikacyjny REGON do bazy danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) by sprawdzić informacje podane przez ... REGON 811824450 http://www.stat.gov.pl/regon/
Źródło: gryfino.info/viewtopic.php?t=4212


Temat: ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
...i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej. (Dz. U. nr 69, poz. 763 ze zm.). Zgodnie z § 6 tego rozporządzenia, wpisanym do rejestru podmiotów jest nadawany niepowtarzalny numer identyfikacyjny REGON, składający się z dziewięciu cyfr, które nie mogą mieć ukrytego lub jawnego charakteru znaczącego, określającego pewne cechy podmiotu, przy czym osiem pierwszych cyfr stanowi liczbę porządkową, a dziewiąta - cyfrę kontrolną. REGON pozostaje nie zmieniony w czasie istnienia podmiotu i nie przechodzi na następcę prawnego. Zmiana szczególnej formy prawnej podmiotu powoduje skreślenie go z rejestru...
Źródło: stosunkiath.fora.pl/a/a,178.html


Temat: Kącik Pierwszej Pomocy
...indywidualnej praktyki lekarskiej itp.) dane umieszczane na recepcie, w miejscu "Świadczeniodawca", obejmują następujące informacje: 1) nazwę zakładu opieki zdrowotnej (indywidualnej lub grupowej praktyki lekarskiej) 2) adres i numer telefonu upoważnionego podmiotu; 3) identyfikator upoważnionego podmiotu lub jego komórki organizacyjnej, jeżeli są one wyodrębnione w jego strukturze, stanowiący 9 pierwszych cyfr numeru identyfikacyjnego REGON. W przypadku, gdy lekarz wystawia receptę w innych warunkach, niż wspomniane powyżej, czyli np. w domu, na recepcie w miejscu "Świadczeniodawca", powinno znaleźć się: imię i nazwisko lekarza adres i numer telefonu lekarza dziewięciocyfrowy numer umowy upoważniającej do wystawiania recept na refundowane produkty lecznicze i wyroby medyczne, nadawany przez Oddział Wojewódzki...
Źródło: abcslubu.nazwa.pl/forum/viewtopic.php?t=3874


Temat: Zakładanie dzialalności gospodarczej
W ewidencji działalności gospodarczej przedsiębiorca powinien również dokonać rejestracji we właściwym terytorialnie Urzędzie Statystycznym w celu otrzymania numeru rejestracyjnego podmiotu gospodarki narodowej (REGON). Jest to istotne!, ponieważ numer ten będzie potrzebny podczas dokonywania zgłoszenia w Urzędzie Skarbowym. Przedsiębiorca zobowiązany jest również do podawania numeru identyfikacyjnego REGON w pieczęciach firmowych i drukach urzędowych. Zgłoszenia do Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na siedzibę firmy w celu otrzymania numeru identyfikacji podatkowej NIP należy dokonać w ciągu 7 dni od rozpoczęcia działalności gospodarczej. Jeszcze przed rozpoczęciem działalności gospodarczej należy zdecydować o formie płacenia podatku dochodowego (zasady ogólne, ryczałt ewidencjonowany...
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=985


Temat: Rejestracja Stowarzyszenia
Kolejny krok w przód. W dniu 08.09.2008 Stowarzyszeniu nadany został przez GUS numer identyfikacyjny REGON. Czas na NIP.
Źródło: smgb.fora.pl/a/a,2.html


Temat: Rozpoczecie dzialalnosci z rozliczaniem na karte
Dodatkowo dostałem jeszcze taką oto odpowiedź od księgowej Wniosek (PIT-16) - jeśli działalność jest rozpoczynana w ciągu roku - należy złożyć przynajmniej na dzień przed jej rozpoczęciem. Dołączyć do niego: - zaśw. o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, - zaśw. o numerze identyfikacyjnym REGON, wydane przez Urząd Statystyczny. W formie karty podatkowej mogą być opodatkowani wyłącznie podatnicy wykonujące określone zawody (art. 23 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wraz z zał. 1, 2, 3, 4).
Źródło: forumbiznesu.eu/viewtopic.php?t=167


Temat: stacje kontroli pojazdów
...Samochodowego w Warszawie na zgodność wyposażenia i warunków lokalowych stacji kontroli pojazdów, ldokument określający status jednostki będącej osobą prawną lub osobą nie posiadającą osobowości prawnej organizacyjną albo dokument stwierdzający tożsamość w przypadku osoby fizycznej- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS-u, lzaświadczenie z Głównego Urzędu Statystycznego o numerze identyfikacyjnym REGON, lzaświadczenie z Urzędu Skarbowego w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej NIP, lzaświadczenie z Urzędu Skarbowego o tym, że nie wystąpiły zaległości podatkowe, lzaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności, ldokument potwierdzający, że w stosunku do wnioskowawcy nie podjęto postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego, lkserokopię imiennych...
Źródło: bip.starostwo.krotoszyn.pl/viewtopic.php?t=883


Temat: Wspólnoty mieszkaniowe - samotna walka z patologiami
...kupna sprzedaży. Zapłaciła Pani za lokal i części wspólne budynku i co roku płaci Pani podatek od nieruchomości jak przystało na właściciela. Natomiast jako użytkownik wieczysty ułamkowej części gruntu pod budynkiem wnosi Pani roczne opłaty. I na to wszystko ma Pani dokumenty. To, że budynek od dnia 20.03.1995 roku stanowi własność WM dowiedziała się Pani i każdy kto skorzystał z bazy danych GUS niecałe 4 miesiące temu. Umożliwił to numer identyfikacyjny REGON WM, który zobaczyła Pani na zaproszeniu stanowiącym materiał dowodowy.A zatem jest punkt od którego każdy właściciel lokalu tworzący WM winien zacząć. WM w trybie ustawy o własności lokali tworzą wszyscy właściciele lokali w budynku przy ulicy Krasińskiego 85-95. A zatem trzeba wiedzieć kto i od kiedy jest właścicielem lokalu tworzącym WM. Nadmienić należy, że Gmina Gryfino doskonale wie ile...
Źródło: gryfino.info/viewtopic.php?t=4212


Temat: Agnat.pl, Nazwa.pl, Home.pl ksero dowodu.
...podczas rejestracji akceptowałem między innymi te punkty: # Abonent zobowiązuje się do podania prawdziwych danych tzn. * nazwisko i imię Abonenta lub nazwa firmy * adres zameldowania na pobyt stały lub adres siedziby firmy * numer ewidencyjny PESEL w przypadku osób fizycznych * numer NIP * e-mail * numer telefonu umożliwiający kontakt z abonentem * adres korespondencyjny # W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej wymagane są dodatkowo dane: * numer identyfikacyjny REGON * adres siedziby prowadzonej działalności gospodarczej * odpis z KRS # W razie zaistnienia zmiany danych Abonent powinien dokonać ich aktualizacji # Abonent wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Operatora dla celów marketingowych zbieranych danych Operatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm). Abonentowi przysługuje...
Źródło: di.pl/index.php?showtopic=4289


Temat: Opłaty za sprowadzenie
...Unii Europejskiej lub brak wyżej wymienionego obowiązku. 5. Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jeżeli samochód osobowy został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego. 6. Dokument określający tożsamość właściciela: 1. dla osoby fizycznej – dowód osobisty, 2. dla osoby prawnej – oryginały aktualnego wyciągu z rejestru sądowego oraz zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON, 3. dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek cywilnych - aktualne oryginały i kserokopie zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (dla każdej osoby fizycznej, na którą będzie zarejestrowany pojazd) oraz dokumenty tożsamości, w przypadku spółki cywilnej dodatkowo – umowa zarejestrowana w Urzędzie Skarbowym. Pojazd będzie zarejestrowany na rzecz...
Źródło: com-art.pl/street6/viewtopic.php?t=249